Rideklubbens vedtægter

Rideklubbens vedtægter er senest ajourført i marts 2019.

§01 - Formål
Klubbens mål er, gennem socialt samvær i fritiden, at fremme interessen for ridesport ved afholdelse af rideøvelser og ridekonkurrencer af forskellig art, samt at arbejde for kendskabet til heste og oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje. Klubbens navn er PONYGÅRDEN SOLVANGS RIDEKLUB, med hjemsted i Horsens Kommune.

§02 - Dansk Rideforbund
Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Dansk Idræts Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

§03 - Medlemsskab og stemmeret
I klubben kan optages junior- og seniormedlemmer. Unge mennesker under 18 år kan kun optages som juniormedlemmer. Passive medlemmer har ingen stemmeret i sportslige anliggender. Juniormedlemmer har ingen stemmeret, men indehaveren af forældremyndigheden har stemmeret. Indmeldelse af medlemmer kan ske ved henvendelse til bestyrelsen. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen inden 31. oktober.

§04 - Kontinget

Årskontingent fastsættes på den årlige generalforsamling.
Ved indmeldelse i Rideklubben netales kontingent og andre gebyrer forud halvårligt. Kontingent og andre gebyrer refunderes ikke ved udmeldelse.
Er kontingentet ikke betalt én måned efter forfaldsdato, slettes vedkommende medlem, der kun kan optages på ny mod betaling af restance og gebyr.

§05 - Ledelse
Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på mindst 3 medlemmer, som alle skal være fyldt 18 år, og som vælges på generalforsamlingen for 2 år. Som bestyrelsesmedlemmer kan kun amatører vælges. Der afgår hver år 2 eller 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted. På generalforsamlingen vælges desuden 2 suppleanter, for et år ad gangen. I tilfælde af længerevarende fravær for et bestyrelsesmedlem indtræder 1. suppleanten, i tilfælde af yderligere fravær i bestyrelsen, indtræder 2. suppleanten. Suppleanterne kan inddrages i bestyrelsesarbejdet og deltage i bestyrelsesmøderne på lige fod med øvrige. Bestyrelsen vælger selv formand, sekretær og kasserer. På generalforsamlingen må bestyrelsen konstituere sig.

§06 - Bestyrelsesbeslutning og stemmeret
Bestyrelsen sammentræder på forlangende af et bestyrelsesmedlem. Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved almindelig stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende. For en gyldig bestyrelsesbeslutning må mindst 3 bestyrelsesmedlemmer være til stede og deltage i afstemningen. Sekretær fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. Mødereferat godkendes ved efterfølgende bestyrelsesmøde.

§07 - Karantæne til et medlem
Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslut-ning skal være gyldig kræves at mere end halvdelen af samtlige bestyrelses-medlemmer stemmer for karantænen.
Medlemmet skal have mulighed for at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemningen foretages. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

§08 - Udelukkelse fra klubben
I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig.
Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg inden 4 uger.

§09 - Udelukkelse fra andre rideklubber mv.
I det af § 8 omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Dansk Idræts Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Dansk Idræts Forbund (eksklusion).

§10 - Klubbens midler

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler til klubbens formål og træffer alle beslutninger vedrørende dens virksomhed. Kassereren samt evt. endnu et medlem af bestyrelsen kan tildeles adgang til klubbens bankkonti. Desuden kan der tildeles adgang til evt. bogføringsfirma eller anden relevant instans, såfremt der måtte være behov for dette.

§11 - Hæftelse
Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.

§12 - Regnskab
Regnskabet afsluttes den 31. december, og regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af de to på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen valgte revisorer.

§13 - Generalforsamling
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpel stemmeflertal ( se dog §§ 8, 9, 16 og 17 ). Afstemningen foregår ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst ét medlem forlanger skriftlig afstemning.

§14 - Ordinær generalforsamling
Den ordinære generalforsamling skal afholdes ultimo februar. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må indsendes til bestyrelsen inden udgangen af januar. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal tillige med dagsordenen skriftlig eller ved e-mail og ved annoncering på klubbens hjemmeside, bringes til medlemmernes kendskab med mindst 14 dages varsel.
Dagsordenen for generalforsamlingen er:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
  4. Forelæggelse af næste års budget.
  5. Indkomne forslag.
  6. Fastsættelse af årskontingent.
  7. Valg af bestyrelse og revisorer, samt suppleanter.
  8. Eventuelt.

§15 - Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når et medlem af bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftlig indgiver begæring derom med meddelelse af dagsorden til bestyrelse. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§16 - Ændring af vedtægter
Til ændring af lovene kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.

§17 - Klubbens opløsning
Klubbens opløsning kan kun foretages når beslutning herom vedtages på to efter hinanden, med mindst 14 dages mellemrum, afholdte generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. For at en sådan beslutning skal være gyldig, kræves at opløsningen på den første generalforsamling vedtages med ¾ af de afgivne stemmer.
Overskydende midler går til hestens værn.

Således vedtaget på generalforsamling i Stensballe, februar 2019