Ponygården Solvangs

Støtteforeningens vedtægter

Vedtægterne er senest ændret Marts 2019

Støtteforeningen er "Rideklubben Solvangs Støtteforening, PSR Støtteforening". Støtteforeningen driver bla. rideklubbens cafeteria. Derudover arrangerer de aktiviteter, som har til formål at støtte rideklubben.

§01 - Navn

Foreningens navn er "PSR Støtteforening" og dens hjemsted er Stensballe i Horsens Kommune.

§02 - Formål

Foreningens formål er at yde økonomisk støtte til rideklubbens arbejde til gavn for juniormedlemmerne i klubben, samt medvirke ved afvikling af klubbens arrangementer.

§03 - Medlemmer

Som medlemmer kan optages personer over 15 år, som ønsker, at støtte et arbejde til gavn for juniormedlemmerne i rideklubben. Dog er det kun medlemmer over 18 år der kan være formand eller kasserer.

§04 - Ledelse

Foreningen ledes af en bestyrelse på min. 2 medlemmer som vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Der vælges endvidere 2 suppleanter.
Støtteforeningens regnskab varetages af Rideklubbens kasser.
Regnskabet revideres af Rideklubbens revisor.

§05 - Bestyrelsens beslutning

Almindelig stemmeflerhed er afgørende ved afstemninger. til ændring af vedtægter kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer. Formålsparagraffen ( §2 ) kan ikke ændres.

§06 - Generalforsamling<

Generalforsamlingen er støtteforeningens højeste myndighed og afholdes hvert år samtidigt med PSR’s i februar måned. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når 10 medlemmer fremsætter skriftlig begrundet ønske herom.

§07 - Indkaldelse til generalforsamling

Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen skal have følgende dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning
  • Kassereren aflægger det reviderede regnskab
  • Valg iflg. vedtægterne
  • Indkomne forslag
  • Eventuelt

Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig.

§08 - Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde afholdes 4 gange årligt eller når formanden eller den øvrige bestyrelse finder det nødvendigt.

§09 - Regnskab

Regnskabet følger Ponygården Solvangs Rideklubs fra 1. januar til 31. december.

§10 - Kontingent

Kontingentet fastsættes og kan ændres af generalforsamlingen, dog skal mindst 2/3 af denne godkende en eventuel ændring. Kontingent opkræves for indbetaling een gang om året i april måned.

§11 - Foreningens midler

Foreningens midler indsættes på konto i et pengeinstitut og kan hæves af formand eller kasserer. Støtteforeningens regnskab kan såfremt dette ønskes, varetages af kassereren for Rideklubben. I dette tilfælde tildeles der bankadgang til denne.

§12 - Anvendelse af foreningens midler

Bestyrelsen bemyndiges til, at yde økonomisk støtte i det omfang foreningens midler tillader det.
Det aftales med rideklubbens bestyrelse hvad der skal ydes støtte til.
Sådan støtte kan f.eks. være til hal, leje, udstyr, vedligeholdelse, ridestævner, dommerhonorar, transportudgifter, klubarrangementer og lignende.

§13 - Foreningens ophør

Såfremt foreningen ophører, skal dette vedtages på 2 efter hinanden, med mindst 14 dages mellemrum, afholdte generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. For at en sådan beslutning skal være gyldig, kræves at den vedtages på den første generalforsamling med ¾ af de afgivne stemmer. Overskydende midler går til Ponygården Solvangs Rideklub. Hvis denne er ophørt går overskydende midler til Hestens Værn.

Således vedtaget på generalforsamling i Stensballe, februar 2019